TH EN
A A A

ญี่ปุ่นประกันราคาสินค้าเกษตร

12 November 2552   

 
              รัฐบาลญี่ปุ่น ดำเนินมาตรการเพื่อประกันราคาสินค้าเกษตรผ่านสหกรณ์อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ (ALIC) และสร้างเสถียรภาพในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ ผัก น้ำตาลและแป้งมัน รวมถึงให้เงินช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ และเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การกระจายสินค้า และการบริโภคที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความปลอดภัยและสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้

นโยบายภายในประเทศ

  1. ประกันราคา และปรับสมดุลย์อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร โดย ALIC จัดหาเครือข่ายรองรับเพื่อทำการปรับสมดุลอุปสงค์-อุปทานและราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวน โดยประกันราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสุกร เนื้อวัว และผักสด
  2. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์และพืชผัก ได้แก่ น้ำนมดิบ ลูกวัวพันธุ์เนื้อ ผักที่มีการบริโภคสูง อ้อย น้ำตาล มันสำปะหลังและแป้งมัน โดยการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร เมื่อมีราคาต่ำกว่ามาตรฐานหรือในบางสินค้าเมื่อผลิตได้ไม่คุ้มต้นทุน
  3. ส่งเสริมการทำเกษตรและปศุสัตว์
  4. รวบรวมและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอุปสงค์-อุปทานของสินค้าเกษตรและปศุสัตว์

นโยบายด้านต่างประเทศ

  1. นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารนม น้ำตาล แป้งมันสำปะหลัง และข้าวโพดสำหรับผลิตแป้งข้าวโพด (corn starch) โดยจะรับซื้อและจำหน่ายต่อ

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Is this article useful?