TH EN
A A A

มะกันยังอัดไทยใช้แรงงานเถื่อน

6 November 2552   
        
        กระทรวงแรงงานสหรัฐฯประกาศบัญชีสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ โดยไม่ครอบคลุมสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ  ภายใต้กฎหมาย Trafficking Victims Protection Reauthorization Act ปี 2548 เพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงการใช้แรงงานเด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ โดยพบว่าที่ผ่านมามีสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานดังกล่าว 122 รายการ จาก 58 ประเทศ
               
                 สำหรับ ไทย สินค้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่ามีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานที่ถูกบังคับ ได้แก่ กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และสื่อลามก นอกจากนี้ ยังได้ห้ามซื้อสินค้าของพม่าและปากีสถานที่ผลิตจากแรงงานเด็กโดยบังคับจาก เดิม 11 รายการ เพิ่มเป็น 29 รายการ อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับแก้รายการสินค้าภายใต้ Executive Order 13126 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2552
             
                 ดัง นั้น ประเด็นด้านการใช้แรงงานดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคทางการค้าในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในหลักความรับผิดชอบด้านสังคม (SR) ตามร่างมาตรฐาน ISO 26000 และ มาตรการความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ CSR ซึ่งภาคเอกชนควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง
              
 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

Is this article useful?