TH EN
A A A

อียูขวางข้อเรียกร้องมะกันต่อ WTO

30 October 2552   
                สหภาพยุโรปขัดขวางสหรัฐฯที่เรียกร้องให้องค์การการค้าโลก (WTO) ทบทวนท่าทีของสหภาพยุโรปที่ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกของสหรัฐฯ แม้ว่าการระงับนำเข้าดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบโลกก็ตาม
 
                การเรียกร้องครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนเมษายน 2540 สหภาพ ยุโรปได้ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯใช้วิธีการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกโดยการล้าง ด้วยคลอรีนในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งสหภาพยุโรปเชื่อว่าเป็นขั้นตอนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางกลับกัน สหรัฐฯมั่นใจว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 สหรัฐฯได้ร้องขอ WTO ตัดสินเรื่องดังกล่าว
               
               คณะ กรรมาธิการยุโรปกล่าวว่า ทางสหภาพยุโรปไม่ได้เลือกปฏิบัติกับสหรัฐฯ และข้อห้ามดังกล่าวใช้กับเนื้อสัตว์ปีกภายในประเทศและเนื้อสัตว์ปีกนำเข้า ทั้งนี้ หาก WTO ตัดสินให้สหรัฐฯชนะ สหภาพยุโรปจะต้องยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวซึ่งมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของสหรัฐฯจะพุ่งสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จะส่งผลให้หรือสินค้าของสหภาพยุโรปอาจถูกตอบโต้จากสหรัฐฯบ้าง
               
               อนึ่ง ตามกฎการโต้แย้งของ WTO สหภาพยุโรปไม่สามารถขัดขวางข้อเรียกร้องของสหรัฐฯต่อ WTO เป็นครั้งที่สองได้
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?