TH EN
A A A

เกษตรฯดันไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เอเชีย

27 October 2552   
                กระทรวงเกษตรฯ ดันไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ตั้งเป้าส่งออกปี 2559 กว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมหนุนครัวโลกบุกตลาดอาหารสุขภาพ
             
               นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่  8-11 พฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian Seed Congress 2009) ซึ่งไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีนและญี่ปุ่น ในปี 2551 ส่งออกเมล็ดพันธุ์ 20,934 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,548 ล้านบาท โดยการประชุมจะมีการเจรจาทางธุรกิจ และคาดว่าจะมียอดการค้าเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
               นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมาย ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในเอเชีย เพราะไทยมีลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่หลากหลาย เหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์  โดยให้มีเมล็ดพันธุ์ดีเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยการวิจัยพันธุ์พืชใหม่ และการกระจายพันธุ์ดีให้เกษตรกรนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
              นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน กล่าวว่า ไทยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2559 จะส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท รัฐควรจะจัดตั้งหน่วยสนับสนุนพันธุกรรมพืชในระยะยาว และต้องมีการพัฒนากฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
             นางพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า แนวโน้มการบริโภคอาหารปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพ จึงต้องวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของพืชผัก สมุนไพร และผลไม้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค คาดว่าปี  2553 มูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปี 2556 ขยายตัวเป็น 90,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลกไม่ถึง 1% หากมีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ให้มีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อการส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยยิ่งขึ้น
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?