TH EN
A A A

อียูจี้ประเทศมุสลิมปรับปรุงมาตรฐานอาหารฮาลาล

21 October 2552   
                หน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลแห่งสหราชอาณาจักรชี้ว่า ถึงแม้ว่าประเทศมุสลิมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากีสถานจะมีศักยภาพสูงในด้านการผลิตอาหารฮาลาล แต่ประเทศเหล่านี้กลับมองข้ามความสำคัญของมาตรฐานอาหารฮาลาลและการส่งออกอาหารฮาลาล
                Masood Khawaja ประธานหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลแห่งสหราชอาณาจักร (HFA) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศมุสลิมมีปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปน้อย แต่มีการนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปในปริมาณที่มาก ซึ่งทำให้เกิดการขาดดุลการค้า
                ประธานHFAยังกล่าวอีกว่า ผู้ตรวจสอบที่ทาง HFA ส่งไปตรวจสอบโรงชำแหละของปากีสถานค่อนข้างพอใจกับการดำเนินการของโรงชำแหละเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล แต่ปากีสถานยังต้องปรับปรุงการผลิตอาหารฮาลาลอยู่อีกหลายด้าน นอกจากนั้น เขายังกล่าวอีกเพิ่มเติมว่าสหภาพยุโรปยังไม่ยอมรับสินค้าที่มาจากประเทศมุสลิมเนื่องจากสินค้าอาหารเหล่านั้นมีส่วนประกอบอาหารที่ไม่ได้ในมาตรฐานสากลอยู่ อย่างเช่นกรณีที่สหภาพยุโรประงับการนำเข้าสินค้าประมงของปากีสถาน
 
 
 
 
ที่มา : All Halal

Is this article useful?