TH EN
A A A

อุตสาหกรรมกุ้งเม็กซิโกประสบภาวะวิกฤต

13 October 2552    4848
               สภาอุตสาหกรรมประมงและสัตว์น้ำของเม็กซิโกเผยว่า   อุตสาหกรรมกุ้งเม็กซิโกถึงจุดวิกฤตเนื่องจากขาดตลาดรองรับ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสมของชาวเม็กซิโก  และความล้มเหลวของรัฐบาลในการควบคุมการจับสัตว์น้ำประเภท กุ้ง ปู และสัตว์อื่นๆที่มีเปลือกแข็ง ซึ่งส่งผลให้มีผู้ประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้น จึงทำให้สัตว์น้ำบางชนิดสูญพันธุ์
 
              โดยปกติแล้ว เม็กซิโกส่งออกกุ้งถึง 60% จากปริมาณกุ้งในประเทศทั้งหมด แต่ในปีนี้ยอดการส่งออกน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งจากปีที่แล้ว และมีราคาลดลงจากช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึง 50%
 
ที่มา : The Fish Site

Is this article useful?