TH EN
A A A

เวียดนามจับมือเยอรมันหวังนำเข้าเนื้อสุกรเยอรมัน

12 October 2552   
               เวียดนามได้จัดทำข้อตกลงด้านสุขภาพสัตว์กับเยอรมันเพื่อนำเข้าเนื้อสุกรดิบเยอรมันมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเยอรมันกับเวียดนาม หลังจากที่มีการลงนามข้อตกลงแม่บทในเดือนมีนาคม 2552 นับเป็นก้าวที่สำคัญในการเปิดตลาดเนื้อสุกรเยอรมันในภูมิภาคเอเชีย
 
 ที่มา : Vietnam Business Finance News

Is this article useful?