TH EN
A A A

ญี่ปุ่นไฟเขียวให้นำเข้ามะม่วงพันธุ์มหาชนกจากไทยแล้ว (08/12/49)

8 December 2549   

               ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำข้อมูลและเจรจาเพื่อเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนกในตลาดญี่ปุ่นและได้มีหนังสือเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น เร่งรัดการพิจารณาอนุญาตการนำเข้ามะม่วงพันธุ์มหาชนกให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2549 นั้น กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น ได้พิจารณารายงานผลการศึกษาวิจัยในเรื่องประสิทธิภาพการกำจัดแมลงวันผลไม้และความทนทานของแมลงวันผลไม้เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์มหาชนกและพันธุ์หนังกลางวันซึ่งได้เข้าจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นแล้วนั้น

               กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และได้ทำการออกประกาศอย่างเป็นทางการในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 อนุญาตการนำเข้ามะม่วงพันธุ์มหาชนกจากประเทศไทย ตามเงื่อนไขการกำจัดแมลงวันผลไม้และมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่กำหนดเช่นเดียวกับมะม่วงชนิดอื่นๆ คือ อบไอน้ำ 47 องศาเซลเซียส 20 นาที มีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และต้องตรวจสอบแปลงปลูกว่าปลอดจากไส้เดือนฝอย ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2549

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?