TH EN
A A A

มะกันเตรียมออกร่างกฎหมายการค้าระหว่างมลรัฐ

5 October 2552   
      
         หน่วยงานด้านความปลอดภัยและตรวจสอบอาหาร (FSIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เตรียมออกร่างกฎหมายแบบสมัครใจว่าด้วยเรื่องการร่วมมือคัดเลือกโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ข้ามมลรัฐในสหรัฐฯได้

               ร่างกฎหมายนี้อยู่ภายใต้ Farm Bill 2008 จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน ความร่วมมือในด้านการตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกที่มีพนักงานน้อยกว่า 25 คน ซึ่งเป็นแนวความคิดของUSDA ในเรื่อง “Know Your Farmer, Know Your Food” ที่เน้นพัฒนาการสื่อสารระหว่างผู้บริโภค และ ผู้ผลิตท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบอาหาร ภายในประเทศและในส่วนภูมิภาค และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

               Jerold Mande รองเลขาธิการด้านอาหาร USDA คาดว่า โครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับโรงผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกขนาดเล็กมากขึ้น โดยการลดข้อจำกัดในตลาด นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับการตรวจสอบ

                ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 27 คน เข้าร่วมโครงการตรวจสอบการผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก และ FSIS รับรองว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน (at least equal) ภายใต้กฎหมายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก โดย FSIS ได้ให้เงินสนับสนุนกับโครงการการตรวจสอบครั้งนี้ถึง 50% ของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และต้องเฝ้าดูแลการบังคับใช้ของโครงการนี้ด้วย

                โรงงานที่ถูกเลือกจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านการอบรมเพื่อตรวจว่าโรงงานดังกล่าวผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารอย่างครบถ้วน และโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบจะสามารถส่งสินค้าข้ามรัฐได้ อย่างไรก็ดี โรงงานที่ไม่ถูกคัดเลือกให้ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสมัครใจ รวมไปถึง โรงงานที่มีพนักงานมากกว่า 25 คน จะมีสิทธิ์ในการส่งผลิตภัณฑ์ในรัฐเท่านั้น
 
 
 
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?