TH EN
A A A

EFSA ออกคู่มือการขอขึ้นทะเบียนวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent

5 October 2552   
                หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารสหภาพยุโรป (EFSA) ตีพิมพ์คู่มือ (Guideline) การขอขึ้นทะเบียนวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent ที่สัมผัสกับอาหารของสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าคู่มือดังกล่าวจะออกมาอย่างล่าช้าที่สุดภายในเดือนธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปกป้องความเสี่ยงทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของบรรจุภัณฑ์หีบห่ออาหารไม่ให้มีปฏิกิริยากับอาหาร และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการถ่ายเทของสารต่างๆไปยังอาหารหรือมีได้ในระดับต่ำสุด รวมทั้งวัสดุที่ใช้บรรจุนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในทางด้านประสาทสัมผัสของกลิ่นและรส

 
               ทั้งนี้ การอนุญาตขอขึ้นบัญชีรายชื่อสารประกอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องต่อ EFSA ซึ่งสารดังกล่าวจะต้องปลอดภัยตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1935/2004  ซึ่งจะต้องทำการภายใน 18 เดือนหลังจากที่ EU ได้ออกคู่มือดังกล่าวแล้ว
ส่วนกรณีการยื่นคำร้องผู้ยื่นคำร้องต้องส่งมอบข้อมูลเพื่อให้ EFSA ประเมินผลความเสี่ยงโดยข้อมูลประกอบการยื่นคำร้องประกอบไปด้วย

• บทสรุปของเอกสาร: บทสรุปในส่วนของข้อมูลด้าน เทคนิคและการประเมินผลความปลอดภัย เช่น คุณลักษณะของวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ผลประเมินของพิษ/ผลเสียของสารเคมี (toxicological data) เป็นต้น

• ข้อมูลทางการบริหารจัดการ: ชื่อของผู้ยื่นคำร้อง (ชื่อบริษัท/หน่วยงาน) ชื่อของบริษัทผู้ยื่นคำร้อง (หากแตกต่างจากชื่อของผู้ยื่นคำร้อง) ชื่อของผู้รับผิดชอบต่อการยื่นคำร้อง

• ข้อมูลทางเทคนิค:
- คุณลักษณะ/บทบาทของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ สารประกอบที่ใช้ผลิต เงื่อนไขการใช้งาน
- ชื่อของสารที่ใช้ผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (ชื่อทางเคมี ชื่อทางการค้า ชื่อย่อ เป็นต้น)
- คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสารที่ใช้ผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์
- กระบวนการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์
- วัตถุประสงค์ในการใช้งานของวัสดุและบรรจุภัณฑ์
- ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือในประเทศอื่นๆ เช่นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น
- ข้อมูลการถ่ายเทของสารสู่อาหาร หรือวัสดุและบรรจุภัณฑ์
- ข้อมูลทางด้านพิษวิทยา
 
               หากผู้ยื่นคำร้องมีข้อมูลสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ก็ต้องส่งมอบเพื่อให้พิจารณาในครั้งเดียวกัน อย่างไรก็ดี EFSA มีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางผู้ยื่นคำร้องได้ โดยข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902781209.htm

 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป

Is this article useful?