TH EN
A A A

ญี่ปุ่น- เวียดนามเตรียมบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

5 October 2552    4851

                กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (MOFA) เปิดเผยว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนาม จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยตั้งเป้าที่จะลดภาษีลง 92% ภายใน 10 ปีข้างหน้า

                ทั้งนี้ เวียดนามเป็นประเทศที่ 11 ที่ญี่ปุ่นลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  โดยญี่ปุ่นจะยกเลิกภาษีผลไม้และกุ้งนำเข้าจากเวียดนาม ซึ่งเวียดนามจะยกเลิกภาษีสินค้าเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้าเกษตรบางรายการให้แก่ญี่ปุ่นบนขอบเขตความตกลง นอกจากนี้  ความตกลงนี้ยังครอบคลุมความร่วมมือด้านการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เช่นกัน

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Is this article useful?