TH EN
A A A

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและปลูกพืชไร่ไทยเฮ ของเสียเพิ่มมูลค่า

5 October 2552   
                กรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มต้นโครงการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือใช้และปุ๋ยธรรมชาติของฟาร์มสุกรและไร่
      
                โครงการนี้ครอบคลุม 22 จังหวัด ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและปลูกพืชไร่เข้าร่วมโครงการกว่า 500 ฟาร์ม โดยเกษตรกรผู้ปลูกผู้ไร่ประกอบไปด้วยผู้เพาะปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย
        
                นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในฟาร์มสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหาร
 
                อย่างไรก็ดี ทางธ.ก.ส.ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝึกอบรมเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารในเรื่องการแปรสภาพของเสียเป็นปุ๋ยและปรับปรุงผลผลิต ทั้งนี้ ทางธ.ก.ส. จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและปลูกพืชไร่ อย่างไรก็ตามทางเกษตรกรจะต้องแบกรับภาระค่าขนส่งแต่จะได้รับเสียที่แปรสภาพเป็นปุ๋ยแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
                ในขณะเดียวกันทางกรมปศุสัตว์ได้เริ่มทำโครงการผลิต ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มสุกรซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี โดยใช้งบประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเงินส่วนนี้ได้รับความสนับสนุนจากธนาคารโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2553 และตั้งเป้าหมายการผลิตก๊าซอยู่ที่การผลิตก๊าซจากสุกร 220,000 ตัว โดยก๊าซที่ได้จะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม แต่ปัจจุบัน มีสุกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120,00 ตัว จากฟาร์มที่จังหวัดราชบุรีและชลบุรี 11 ฟาร์ม
 
 
 
 
Bangkok Post

Is this article useful?