TH EN
A A A

ไก่บราซิลส่งออกไปยังตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น

24 September 2552   

               สมาคมผู้ผลิตและส่งออกไก่ของ บราซิล (Abef) กล่าวว่า ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสภาวะตลาดโลกหดตัว ซึ่งส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศลดลง แต่ปริมาณการส่งออกไก่ของบราซิลไปยังตะวันออกกลางกลับขยายตัวโดยในเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2552 มีปริมาณการส่งออกไก่ทั้งหมด 914,000 ตัน เพิ่มขึ้น 20.6% จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

               สำนักข่าวบราซิลอาหรับ รายงานว่า การเพิ่มขึ้นของปริมารการส่งออกทำให้ตะวันออกกลางกลายเป็นตลาดส่งออกหลักของไก่บราซิล เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆลดลง 3% ที่ปริมาณการส่งออกทั้งหมด 2.4 ล้านตัน

               ตลาดประเทศเอเชียเป็นตลาดสำคัญอันดับที่สองของบราซิล โดยเอเชียนำเข้าไก่ปริมาณ 622,000 ตัน มูลค่า 968 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาเป็นสหภาพยุโรปมีปริมาณการนำเข้าที่ 346,000 ตัน มูลค่า 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

               ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 บราซิลมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 522 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าลดลง 24% ซึ่งมีปริมาณการส่งออก 301,000 ตัน ลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตะวันออกกลางนำเข้า 115,000 ตัน มูลค่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เอเชีย 68,000 ตัน มูลค่า109 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 49,000 ตัน มูลค่า 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา : The Meat Site

Is this article useful?