TH EN
A A A

กำหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2549

16 May 2549    4805
               กรมการค้าต่างประเทศ ประกาศเรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่นี่

Is this article useful?