TH EN
A A A

แคนาดากำหนดการใช้สารปรุงแต่งอาหารในปลาแล่

27 August 2552   
                  Health Canada  ประกาศมาตรการชั่วคราวอนุญาตให้ใช้ Carrageenan เป็น emulsifying และ stabilizing agent ในปลาแล่แช่เยือกแข็ง โดยกำหนดปริมาณการใช้สูงสุดที่ 0.01 % นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ใช้สาร Tocopherols เป็น antioxidant ในปลาแล่แช่เยือกแข็ง โดยกำหนดปริมาณการใช้สูงสุดที่ 300 mg/kg 
 
                ทั้งนี้ การอนุญาตตามปริมาณข้างต้นมีข้อมูลประเมินความปลอดภัยสนับสนุน และกำลังเข้าสู่กระบวนการจัดทำเป็นระเบียบสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาภายใน 12-18 เดือน
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่ม SPS มกอช.

Is this article useful?