TH EN
A A A

เวียดนามพัฒนาระบบขนส่งเนื้อสัตว์

5 August 2552   
                กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามอาจเสนอคณะกรรมการกรุงฮานอยให้กระตุ้นผู้ค้าให้ขนส่งเนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัว และเนื้อสุกรโดยใช้รถขนส่งสินค้าประเภทรถ Van เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสุขอนามัยเนื้อสัตว์เวียดนาม
 
                Nguyen Huy Dang รองผู้อำนวยการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ระบุว่า บริษัทเอกชนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องการใช้รถขนส่งสินค้าประเภท Van เนื่องจากขาดแคลนเงินสนับสนุน จึงต้องการที่จะใช้รถจักรยานและมอเตอร์ไซด์ในการขนส่งเนื้อสัตว์เหมือนเดิม
 
                ทั้งนี้ คณะผู้แทนกรุงฮานอยกล่าวว่า การขนส่งเนื้อสัตว์ควรจะเก็บเนื้อสัตว์ในกล่องที่มีฝาปิด โดยได้แจกจ่ายกล่องดังกล่าวไปยังบริษัทเนื้อสัตว์กว่า 50 แห่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการพัฒนาความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะในการขนส่งเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม กล่องที่แจกจ่ายนั้นไม่ได้รับความนิยมในการใช้ เนื่องจากขนาดเล็กเกินไป
 
 
 
 
World Poultry

Is this article useful?