TH EN
A A A

จีนเข้มกฎหมายผลิตอาหาร

31 July 2552   
<p align=justify><font style=font-size:14 color=#006600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัยอาหารใหม่ของจีน ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ระบุว่า ผู้ผลิตอาหารต้องบันทึกกระบวนการผลิตอาหารทั้งหมด และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 2 ปี กฎระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายความปลอดภัยอาหาร ซึ่งรวมไปถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ โดยข้อกำหนดได้ระบุให้ผู้ประกอบการด้านอาหารแปรรูปและขนส่งต้องปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาจากกรณีอาหารปนเปื้อนในปีที่ผ่านมา</font><p align=right><font style=font-size:14 color=#006600>ที่มา : AP Food Technology<br>27 กรกฎาคม 2552</font></p>

Is this article useful?