TH EN
A A A

สหภาพยุโรปควบคุมการประมงที่ผิดกฎหมาย

24 July 2552   
            สหภาพยุโรปเสนอแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าอาหารทะเล โดยผู้ส่งออกต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ซึ่งใบรับรองต้องระบุถึงสถานที่ทำประมง วิธีการจับสัตว์น้ำ และรายละเอียดการดำเนินการประมง
 
            แนวทางปฏิบัติครั้งนี้ถือเป็นการช่วยควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณมหาสมุทรอินเดีย โดยคาดว่าจะลดเรือประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณชายฝั่งเคนยา ซึ่งหากแนวทางปฏิบัติมีผลบังคับใช้ เคนยาอาจสามารถผลิตปลาได้ถึง 200,000 ตันต่อปี
 
 
 
 
The Fish Site

Is this article useful?