TH EN
A A A

ยูเครนเล็งส่งออกเนื้อสัตว์ไปสหภาพยุโรป

16 July 2552    4842
            คณะกรรมาธิการยุโรปจะเดินทางไปยังยูเครนในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตของเนื้อสุกรและเนื้อวัวที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป หากการตรวจสอบเป็นไปได้ด้วยดี ยูเครนจะสามารถส่งออกเนื้อไปยังสหภาพยุโรปได้
 
            คณะกรรมการสัตวบาลของยูเครน กล่าวว่า ยูเครนมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบการตรวจสอบฟาร์ม เพื่อให้สินค้าสามารถผ่านการตรวจสอบจากทางสหภาพยุโรป
 
            ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางการของสหภาพยุโรปได้ไปตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เอกชนบางแห่งในยูเครนแล้ว
 
 
 
 
 
Meat International

Is this article useful?