TH EN
A A A

เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งอินเดียกำลังประสบปัญหา

10 July 2552   
            สมาพันธ์ผู้ส่งออกอาหารทะเลอินเดีย ระบุ ปีนี้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งในอินเดียอย่างน้อย 50% หยุดการเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องผลกระทบจากจากราคากุ้งที่ตกต่ำในตลาดต่างประเทศในปีที่แล้ว ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
นอก จากนี้เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งบางรายยังประสบปัญหาการไม่ได้รับใบอนุญาตลง ทะเบียน เนื่องจากใช้พื้นที่ซึ่งเดิมเพาะปลูกพืชเปลี่ยนเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ทำให้ไม่ได้รับอนุญาต
 
            ทั้ง นี้การไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนดังกล่าว ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งอินเดียกังวลมาก เนื่องจากประเทศนำเข้าอาหารทะเลหลายแห่งซื้อกุ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ผ่าน การขึ้นทะเบียนเท่านั้น รวมไปถึงผู้ส่งออกอาหารทะเลที่หันมาซื้อกุ้งจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน โดยจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
 
 
 
 
Grow Fish

Is this article useful?