TH EN
A A A

อาหรับเอมิเรตส์รื้อฟื้นการนำเข้าปลา Catfish เวียดนาม

3 July 2552   
            หน่วยงานควบคุมอาหารอาบูดาบี (ADFCA) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่า หลังจากการตรวจสอบปลา Catfish (ปลา Tra และ ปลา Basa) ของเวียดนามนั้น พบว่าไม่มีการปนเปื้อนใดๆและปลอดภัยต่อการบริโภค
 
            Mohammed Jalal Al Rayaisa ผู้จัดการด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารของ ADFCA กล่าวว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยกเลิกการห้ามนำเข้าปลา Catfish เวียดนาม หลังจากที่ผลการตรวจแสดงให้เห็นว่าปลา Catfish ไม่มีสารอันตรายปนเปื้อนและปลอดภัยต่อการบริโภค อย่างไรก็ตาม ยังคงจะติดตามผลการบริโภคปลา Catfish ในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป
 
            เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ระงับการจำหน่ายปลา Catfish เวียดนามเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าปลาถูกเพาะเลี้ยงในน้ำที่ใส่สารมาลาไคท์กรีน (Malachite green) ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง
 
            ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำเข้าอาหารทะเลเวียดนามถึง 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
 
 
 
Grow Fish

Is this article useful?