TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเรียกคืนเนื้อวัวเนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบเชื้อวัวบ้า

21 November 2549   

               ผู้ประกอบการเนื้อวัวในไอร์แลนด์เหนือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Dunbia ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวหลายรายการในสหราชอาณาจักร เนื่องจากทำผิดมาตรการควบคุมเชื้อวัวบ้า ซึ่งกำหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อจากวัวที่มีอายุไม่เกิน 30 เดือน จะต้องตรวจสอบเชื้อวัวบ้า แต่หากมาจากวัวทีมีอายุเกินกว่า 30 เดือนจะไม่ต้องตรวจสอบเชื้อวัวบ้า

                สำนักงานมาตรฐานอาหารสหราชอาณาจักร (FSA) ระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์ เนื่องจากมีการระบุวัวอายุ 54 เดือนว่าอายุน้อยกว่า 30 เดือน และ FSA ระบุว่า ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคต่ำ แต่ก็แนะนำให้ผู้บริโภคไม่บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นและส่งคืนร้านค้าที่ได้ซื้อสินค้านั้นมา

FSA

Is this article useful?