TH EN
A A A

ชิลีออกข้อบังคับใหม่ด้านสุขอนามัยสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลา

2 July 2552   
               ชิลีออกข้อบังคับใหม่ด้านสุขอนามัย เพื่อปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอน โดยเฉพาะบริเวณ Lagos และ Aysen และจะบังคับใช้กับฟาร์มในกลุ่มสัมปทาน 35 กลุ่ม ซึ่งก่อตั้งโดย SERNAPESCA
 
                ข้อบังคับดังกล่าวถูกพิมพ์ใน Resolution N° 1449 ของ SERNAPESCA โดยจะเน้นด้านสมุทรศาสตร์ ระบาดวิทยา และการปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประสานงานด้านการจัดการ ซึ่งกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงปลาแซลมอนต้องมีการบันทึกกระบวนการผลิตอย่าง ละเอียด
 
 
 
 
 
The Fish Site

Is this article useful?