TH EN
A A A

เกษตรฯเล็งถกทูตพาณิชย์ เปิดตลาดค้าข้าวกับไซบีเรีย

19 June 2552   

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมหารือทูตพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดตลาดค้าข้าวกับไซบีเรีย หลังพบชาวไซบีเรียมีการบริโภคข้าวปริมาณมากเหมือนคนเอเชีย

               นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไปเข้าร่วมประชุม World Grain Forum ที่ประเทศรัสเซีย เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก เพื่อร่วมมือด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจากการไปประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่สำคัญของโลกที่มีอย่างเพียงพอต่อการบริโภคทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแล้ว สิ่งหนึ่งที่ได้มาคือการมีช่องทางเปิดตลาดการค้ากับไซบีเรีย ซึ่งอยู่ห่างจากรัสเซียประมาณ 700 กิโลเมตร เนื่องจากไซบีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากและมีการบริโภคข้าวเหมือนกับประเทศในแถบเอเชีย กระทรวงเกษตรฯจึงเล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปยังไซบีเรีย

               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเปิดตลาดการค้ากับไซบีเรียในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการขนส่งสินค้าไปยังไซบีเรียจะต้องผ่านกรุงมอสโค ประเทศรัสเซียก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ที่จะสามารถส่งสินค้าไปยังไซบีเรียได้โดยตรง เพื่อความสะดวกต่อการขนส่งและรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรด้วย

 

ที่มา : แนวหน้า

Is this article useful?