TH EN
A A A

ซาอุดิอาระเบียยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากปากีสถาน

16 June 2552   
                 โฆษกกระทรวงพาณิชย์ซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า ปากีสถานสามารถส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังซาอุดิอาระเบียได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป หลังจากที่ปากีสถานถูกห้ามส่งออกสินค้าสัตว์ปีก เนื่องจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในปากีสถาน
 
                   องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรองว่า ปากีสถานเป็นประเทศที่ปราศจากไข้หวัดนกแล้ว อย่างไรก็ตาม สินค้าที่จะนำเข้าสู่ซาอุดิอาระเบียต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของประเทศ
 
 
 
 
World Poultry

Is this article useful?