TH EN
A A A

ยอดส่งออกอาหารอินทรีย์ฝรั่งเศสปี 2551 พุ่ง 25%

2 June 2552   

              

สมาคมอาหารอินทรีย์ฝรั่งเศสระบุ ยอดจำหน่ายอาหารอินทรีย์ฝรั่งเศสปีที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับปี 2550 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ภายในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 2.6 พันล้านยูโร โดยคาดว่าในปีนี้ยอดจำหน่ายอาหารอินทรีย์จะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตอาจจะชะลอตัวลงกว่าปีที่ผ่านมา

                   อย่างไรก็ตาม ยอดการจำหน่ายอาหารอินทรีย์ในฝรั่งเศสปี 2551 ยังมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายอาหารทั้งหมด ซึ่งคิดเป็น1.7%

                   ทั้งนี้ ปัจจุบันความต้องการสินค้าอินทรีย์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสส่งเสริมให้โรงเรียนและร้านอาหารนำพืชผักอินทรีย์มาประกอบอาหารเช่นกัน

 

ที่มา : Reuters

Is this article useful?