TH EN
A A A

บริษัทเวียดนามกว่า 30 แห่งผ่านอนุมัติจากอียู

28 May 2552   

              
สหภาพยุโรปอนุมัติให้บริษัทธุรกิจประมงกว่า 30 แห่งของเวียดนามสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทส่งออกสินค้าประมงเวียดนาม 301 แห่ง ที่ได้รับใบอนุญาตจากสหภาพยุโรปในการส่งออก

                กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเจรจากับกรมประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและประมงแห่งชาติ (Nafiqad) กรมการเกษตร และกรมสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ ถึงวิธีการแก้ไขเพื่อที่จะให้สินค้าประมงผ่านมาตรฐานและข้อบังคับของสหภาพยุโรป

               ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจัดเป็นตลาดนำเข้าสินค้าประมงเวียดนามที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งครอบคลุมถึง 25.4% ของการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเวียดนามทั้งหมด โดยเมื่อปี 2551 สหภาพยุโรปนำเข้าสินค้าประมงจากเวียดนาม 350,000 ตัน

 

ที่มา : The Fish SiteIs this article useful?