TH EN
A A A

ไทย-อาเซียน ตั้งสมาพันธ์อาหารทะเลอาเซียน

14 May 2552   
            เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2552 ที่ผ่านมาสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ลงนามว่าด้วยการจัดตั้งสมาพันธ์อาหารทะเลแห่งอาเซียน ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมอาหารของอาเซียน
 
            โดยกำหนดจะร่วมมือกันใน 6 ด้านคือ พัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีด้านการผลิต ความร่วมมือด้านมาตรฐานอาหาร คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงในปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการลงทุนในอาเซียน และด้านโลจิสติกส์
 
            นอกจากนี้ การรวมกันเป็นสมาพันธ์จะสามารถผลักดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศสมาชิกสำรองอาหารเพื่อความมั่นคง โดยเก็บไว้ในรูปของอาหารแช่แข็งหรืออาหารกระป๋อง อย่างไรก็ตามสมาพันธ์คงไม่ได้กำหนดราคาขายสินค้าอาหารประมงหรืออาหารแช่เยือกแข็งในตลาดโลก แต่จะเป็นการรับรู้ข้อมูลการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาขายของประเทศสมาชิกให้รู้เท่าทันกัน เพื่อป้องกันการกดราคาจากผู้ซื้อมากกว่า
 
 
 
ไทยรัฐ

Is this article useful?