TH EN
A A A

ไทยเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ

1 May 2552   
               
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเร่งขยายผลโครงการนำร่องรับรองการตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารไทยจัดทำระบบตามสอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน
 
               โครงการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในเวทีการค้าโลก
 
               ระบบตามสอบสินค้าเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยค้นหาสาเหตุ หรือจุดที่เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต โดยสามารถเรียกคืนสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหา หรือเฉพาะโรงงานหรือแหล่งผลิตที่มีปัญหา ไม่ต้องเรียกคืนสินค้าประเภทเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น
 
               ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมแล้ว 17 ราย แยกเป็น ผู้ผลิตสินค้าไก่สุกร 5 ราย นมและผลิตภัณฑ์นม 1 ราย สินค้ากุ้งขาว/กุ้งกุลาดำ 3 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ผลิตสินค้าพืชผักและผลไม้
 
 
ที่มา : บ้านเมือง

Is this article useful?