TH EN
A A A

อียู-แคนาดาจับมือ ร่วมส่งเสริมการค้า

2 April 2552    4823
              
สหภาพยุโรปและแคนาดาฉลองครอบรอบ 10 ปี ของการทำข้อตกลงด้านโรคของสัตว์ (Veterinary Agreement) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าหลักจากสหภาพยุโรปไปสู่แคนาดาเพิ่มขึ้นเกือบ 90% จาก 69 ล้านยูโรต่อปีในปี 2541 เป็น 131 ล้านยูโรต่อปีในปี 2551
 
              หลังจากการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ ระหว่างสหภาพยุโรปและแคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม 2542 ปริมาณการส่งออกสัตว์มีชีวิตเพิ่มขึ้น 139% เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 183% และผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้น 90%
 
              ทั้งนี้ การขยายโอกาสทางการตลาดโดยทั่วไปจะต้องพิจารณาจากมาตรฐานการผลิตของประเทศคู่ค้า แต่สหภาพยุโรปและแคนาดาได้นำมาตรฐานการผลิตเนื้อสุกรและสินค้าบางชนิดมาใช้ ทำให้ส่งออกได้ง่ายขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ตรวจสอบ และ รับรอง  ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 ฝ่าย กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการปรับมาตรฐานให้เกิดความเท่าเทียมกันของสินค้าประมง และกำลังเริ่มร่างมาตรฐานสำหรับสินค้าประเภทอื่นๆอยู่
 
 
ที่มา :
The Fish Site


Is this article useful?