TH EN
A A A

แจ้งเตือนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ถั่วลิลง

10 March 2552   
               
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แจ้งว่า USFDA ได้ประกาศแจ้งเตือนการเรียกคืนถั่วลิสงของบริษัท PCA ในสหรัฐฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella Typhimurium) ซึ่งก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารในผู้บริโภค ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายในสหรัฐฯ และบางส่วนส่งมาไทย ผลิตภัณฑ์ส่งออกมาไทย คือ Organic Peanut Crunch Chewy Granola ตรา Health Valley ผลิตโดยบริษัท Lovin Oven for Health Valley และกระจายสินค้าโดยบริษัท Trans USA

               จากข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้ป่วยเพราะเชื้อซัลโมเนลลา 636 คนในสหรัฐฯ และมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 2,100 รายการ จากกว่า 200 บริษัท

 ที่มา : มกอช.

Is this article useful?