TH EN
A A A

ฉลากนำเข้าสินค้าประมงไปสหราชอาณาจักร

2 February 2552    4826
ผู้นำเข้าสินค้าประมงของสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องตระหนักถึงระเบียบปัจจุบันที่ใช้ในการระบุเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงที่มีเป้าหมายการจำหน่ายในสหราชอาณาจักร Seafish ได้ดำเนินการร่วมกับสมาคมหน่วยงานด้านคุณภาพของท่าเรือเพื่อจัดทำคู่มือในเรื่องนี้ เพื่อให้ธุรกิจนำเข้าได้ใช้พิจารณาในการนำเข้าสินค้าประมงชนิดใหม่และทำหีบห่อใหม่ ซึ่งในข้อกำหนดเครื่องหมายระบุนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว แต่มีเที่ยวสินค้าจำนวนมากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หลักง่ายๆในการข้อกำหนดเครื่องหมายระบุนี้จะต้องดำเนินการก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกมาจากสถานประกอบการผลิต (production establishment) โดยจะต้องให้ชัดเจนและไม่ถูกลบเลือนง่าย สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบเครื่องหมายระบุนี้คือการระบุชื่อประเทศซึ่งสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ซึ่งจะเขียนชื่อเต็มหรือจะรหัสประเทศตาม ISOก็ได้ และมีหมายเลขสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองปรากฏอยู่ด้วย มีข้อกำหนดที่น้อยลงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาเป็นหีบห่อใหญ่ๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจัดการ แปรรูป หรือหีบห่อใหม่ในสถานประกอบการอื่นๆ อีก ซึ่งในกรณีที่จำเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ด่านอาจขอหลักฐานจากผู้นำเข้าเอกสารหรือรูปแบบอื่นๆที่จะยืนยัน ซึ่งจะมีรายละเอียดปรากฏในคำแนะนำ สามารถดูรายละเอียดคำแนะนำได้จากเว็บไซด์ www. apha.org.uk. ที่มา : TheFishSite

Is this article useful?