TH EN
A A A

อียูปรับมาตรการควบคุมอาหารที่นำเข้าของผู้โดยสารขาเข้า

7 January 2552   

              
สหภาพยุโรป (EU) ได้มีประกาศ EC No 1285/2008 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2008 ว่าด้วยมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ในการนำเข้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของผู้โดยสารเดินทางไปยังสหภาพยุโรป ต้องสำแดงใบกำกับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่นำเข้า แต่เดิมกำหนดสำหรับการนำเข้าอาหารประเภทเนื้อ (Meat) และผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์

หากขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องขึ้นใหม่ ดังนี้
 1. เนื้อและซากสัตว์เพื่อการบริโภค (พิกัดศุลกากร 0201-0210) ยกเว้นขากบ พิกัดศุลกากร 0208 90 70
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (พิกัดศุลกากร 0401-0406)
 3. ไส้ใน กระเพาะปัสสาวะ และกระเพาะสัตว์ (นอกเหนือจากปลา) อาจเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดและบางชิ้นส่วนในรูปสด แช่เย็น แช่แข็ง หมักเกลือ หมักเค็ม ตากแห้ง หรือรมควัน ยกเว้นไส้ พิกัดศุลกากร 0504 00 00
 4. ไขมันหมู (รวมทั้งน้ำมันหมู) และไขมันสัตว์ปีก นอกเหนือจากสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร 0209 หรือ 1503 (พิกัดศุลกากร 1501 00)
 5. ไขมันจากสัตว์ประเภทโค กระบือ (fats of boving animals) แกะ แพะ นอกเหนือจากสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร 1503 (พิกัดศุลกากร 1502 00)
 6. Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil และ tallow oil ไม่ใช่ในลักษณะผสมกับน้ำ ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีอื่นๆ (พิกัดศุลกากร 1503 00)
 7. ไขมันและน้ำมันจากสัตว์ประเภทอื่นๆ อาจกลั่นแล้วแต่ไม่มีการดัดแปลงทางเคมี (พิกัดศุลกากร 1506 00 00)
 8. ไส้กรอก และสินค้าประเภทคล้ายคลึงที่ทำจากเนื้อ ซากสัตว์ และเลือด อาหารปรุงแต่งที่ทำจากสินประเภทเดียวกันนี้ (พิกัดศุลกากร 1601 00)
 9. เนื้อปรุงแต่งหรือเนื้อที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร (preserved meat) ซากสัตว์ หรือเลือด (พิกัดศุลกากร 1602)
 10. Lactose และ Lactose syrup (พิกัดศุลกากร 1702 11 00 และ 1702 19 00)
 11. สิ่งสกัดจากมอล์ท (malt extract) ที่มีนมหรือเนื้อเป็นส่วนผสม (พิกัดศุลกากร 1901)
 12. พาสต้าปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือนม (พิกัดศุลกากร 1902)
 13. ขนมปัง ขนมแพสทรี่ เค้ก คุ้กกี้ หรือขนมเบเกอรี่อื่นๆ ที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือนม (พิกัดศุลกากร 1905 90)
 14. ผักปรุงแต่งหรือผักดองที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือนม (พิกัดศุลกากร 2004)
 15. ผักปรุงแต่งหรือผักที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อ นอกเหนือจากที่มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชู หรือ acetic acid หรืออยู่ในรูปแช่แข็ง หรือสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พิกัดสินค้า 2006 และที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือนม (พิกัดศุลกากร 2005)
 16. ซอสและซอสปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือนม (พิกัดศุลกากร 2103)
 17. ซุป น้ำซุป และซุปปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือนม (พิกัดศุลกากร 2104)
 18. ไอศกรีมเพื่อการบริโภค ซึ่งอาจมีส่วนผสมของโกโก้และที่มีส่วนผสมของนม (พิกัดศุลกากร 2105 00)
 19. อาหารปรุงแต่งทั่วไปที่มิได้มีการกล่าวถึงหากมีส่วนผสมของเนื้อและนม (พิกัดศุลกากร 2106)

               อย่างไรก็ดี EU อนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษให้ผู้โดยสารขาเข้าสามารถพกพาสินค้าเนื้อและนม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 - สินค้าเนื้อและนมจากประเทศโครเอเชีย ฟาโรห์ไอร์แลนด์ กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ และสวิตเซอร์แลนด์ หากต้องมีปริมาณไม่เกินกว่า 10 กิโลกรัมต่อคน
 - นมผงเด็กทารก อาหารเด็กทารก อาหารพิเศษ หรืออาหารสัตว์พิเศษที่สั่งจ่ายโดยเหตุจำเป็นของแพทย์ โดยปริมาณรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินกว่า 2 กิโลกรัมต่อคนหรือต่อสัตว์เลี้ยงนั้นๆ โดยมีข้อแม้ว่า สินค้านั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการแช่ในตู้เย็นก่อนการบริโภค สินค้าถูกบรรจุในหีบห่อดั้งเดิม หีบห่อไม่มีการถูกเปิดหรือหรือชำรุด นอกเสียจากเพิ่งมีการใช้เท่านั้น
 - สินค้าปลา ทั้งในรูปสด แห้ง ปรุงสุก อบ หรือรมควัน โดยมีข้อแม้ว่า ปลานั้นจะต้องได้รับการผ่าท้องและมีการถอดเครื่องในออกหมด น้ำหนักของสินค้าปลาจะต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัมของคน หรือไม่เกินกว่าน้ำหนักของปลา 1 ตัว ซึ่งไม่ว่าจะหนักเท่าใดก็ตาม ซึ่งข้อกำหนดนี้ ไม่ปรับใช้กับสินค้าปลาที่นำเข้าจากฟาโรห์ไอร์แลนด์ และ
ไอซ์แลนด์
 - สินค้าที่ได้จากสัตว์ อาทิ น้ำผึ้ง แต่จะต้องมีปริมาณไม่มากกว่า 2 กิโลกรัมต่อคน

                   EU กำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าสามารถพกพาสินค้าที่ทำจากสัตว์ (animal products) ได้ หากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้า
 - ข้อบังคับการรับรอง ที่กำหนดไว้โดยใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ของสหภาพยุโรป
 - การสำแดงสินค้าพร้อมเอกสารที่ถูกต้อง ณ จุดนำเข้า ที่ด่านตรวจสอบสินค้าสัตว์ของสหภาพยุโรป

อนุโลมให้สามารถนำเข้าสินค้าบางรายการได้ ดังนี้
 - ขนมปัง เค้ก คุ้กกี้ ช็อคโกแลต ลูกกวาด รวมถึงขนมหวาน ที่ไม่ได้มีการผสม
 - อาหารเสริมบรรจุพร้อมการบริโภคขั้นสุดท้าย
 - เนื้อสกัดและเนื้อสกัดแบบเข้มข้น
 - มะกอกสอดไส้ปลา
 - พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ผสมหรือเติมแต่งด้วยเนื้อ
 - พิซซ่าปลอดเนื้อ
 - ซุปก้อนและสารปรุงแต่งรสบรรจุพร้อมการบริโภคขั้นสุดท้าย
 - สินค้าใดๆ ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อ หรือมีส่วนผสมน้อยกว่า 50% ของสินค้าแปรรูปที่ได้จากสัตว์ อาทิ สินค้านม สินค้าไข่ หรือสินค้าปลา สำหรับสินค้าที่ได้จากสัตว์ที่เป็นสัตว์สงวน อาทิ ไข่ปลาสเตอร์เจนสามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 125 กรัมต่อคน
                ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลังจากที่มีการประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2551 และ จะปรับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป


ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป


Is this article useful?