TH EN
A A A

อียูเตือนบราซิลเรื่องเนื้อวัว

16 October 2549   

               สัปดาห์ที่แล้ว ระหว่างการเยือนบราซิล Marcos kypriano กรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคได้กล่าวว่า สหภาพยุโรปจะเริ่มติดตามเนื้อวัวบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใบรับรองแหล่งกำเนิดและระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งบันทึกประวัติของวัวนับตั้งแต่เกิดจนนำเข้าโรงเชือด ทั้งนี้ ได้เตือนบราซิลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย (FMD) ในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นสหภาพยุโรปจะระงับการนำเข้าจากบราซิล

               บราซิลปลอดจากการระบาดของ FMD ครบ1 ปีในสัปดาห์นี้เอง ปัจจุบันสหภาพยุโรปให้นำเข้าเนื้อวัวบราซิลเป็นภูมิภาคเท่านั้น บราซิลซึ่งส่งออกเนื้อไปมากกว่า 120 ประเทศ ส่งออกเนื้อวัวไปสหภาพยุโรปปีละ 230,000 ตัน 5,000 ตันส่งออกภายใต้โควต้าโดยเสียภาษี 20% และที่เหลือเสียภาษี 98-177 %

Cattlenetwork

Is this article useful?