TH EN
A A A

ญี่ปุ่นวางระเบียบใหม่ประมูลและจำหน่ายข้าวนำเข้า

16 December 2551   
            ตามระเบียบของญี่ปุ่น  ข้าวนำเข้าที่มีสิ่งเจือปนและสารตกค้างเกินกำหนดจะถูกส่งคืนกลับประเทศที่ส่งออก  แต่หากตรวจพบภายหลังว่าข้าวที่เก็บในสต็อคมีเชื้อรา  สารตกค้างเกินกำหนด  กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นอาจนำออกขายโดยระบุให้ผู้ค้าสัญญาว่าจะไม่นำข้าวนั้นไปจำหน่ายเพื่อบริโภคหรือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร  แต่เมื่อเดือนกันยายน 2551 พบว่า บริษัท  Mikasa Foods ได้นำข้าวที่ปนเปื้อนสารกำจัดแมลง methamidophos ไปปลอมปนและจำหน่ายเป็นข้าวเพื่อบริโภคในอุตสาหกรรมผลิตสาเก ขนมหวาน และจำหน่ายให้โรงเรียน  สถานบริการคนชรา  แม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต  แต่สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้บริโภค  กระทรวงเกษตรจึงได้หารือเจ้าหน้าที่ดูแลข้าวกับอุตสาหรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ  ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และกลุ่มผู้บริโภค  เพื่อวางมาตรการป้องกัน และเตรียมปรับกฎหมาย  Law of  Stabilisation of Suppy , Demand and Prices of Staple Food ต่อสภาต้นปีหน้า
            ในการประมูลข้าวเมื่อวันที่ 30 กันยายน  กระทรวงเกษตรอนุญาตเฉพาะผู้ใช้ข้าวเข้าร่วมประมูลจากเดิมให้ผู้ค้าข้าวด้วย โดยตั้งแต่ตุลาคมจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลและรายชื่ออุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวจากการประมูลเพื่อป้องกันการนำข้าวประมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และกำลังพิจารณาให้ติดฉลากประเทศแหล่งผลิตข้าวและมาตรการอื่นๆเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับที่มาได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเพิ่มบทลงโทษ  ซึ่งผู้ค้าเห็นว่า ในภาวะที่ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในอาหารนำเข้า การติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดจะ
ไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม

            ในปีงบประมาณ 2551 ( เมษายน 2551-มีนาคม 2552) ญี่ปุ่นเปิดประมูลนำเข้าข้าวไปเพียง 1 ครั้งเฉพาะข้าวเพื่ออุตสาหกรรมโดยทำสัญญาซื้อเพียง 41,000 ตัน และจนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นยังไม่มีท่าทีว่าจะเปิดประมูลเพิ่มเติมจนครบตามข้อผูกพัน WTO
 
 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

Is this article useful?