TH EN
A A A

รัสเซีย-มะกันหารือออกมาตรฐานสุขอนามัยการแปรรูปสัตว์ปีก

26 November 2551   

             
รัสเซียและสหรัฐฯ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยเนื้อสัตว์ปีกที่รัสเซียจะนำมาใช้ในปี 2552

               เมื่อเร็วๆ นี้ นาย Alexi Gordeyev รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัสเซีย และนาย Ed Schafer รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประชุมร่วมกันที่เซ้าท์เปาโล  โดยฝ่ายสหรัฐฯ แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการนำมาตรฐานสุขอนามัยการแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกของรัสเซียที่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2552 นี้

               นาย Gordeyev ได้ชี้แจงว่า มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกใหม่จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตทั้งในสหรัฐและรัฐเซีย นอกจากนี้รัสเซียยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

 

ที่มา : LexisNexis


Is this article useful?