TH EN
A A A

มะกันเข้มไม้ทำเชื้อเพลิงจากแคนาดาป้องศัตรูพืช

4 November 2551    4806
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 สหรัฐฯได้กำหนด คำสั่ง (federal order) มีผลบังคับใช้ทันทีให้มีมาตรการกำจัดศัตรูพืชไม้ทำเชื้อเพลิงจากแคนาดา โดยไม้ทำเชื้อเพลิงหรือไม้ฟืนที่มาจากไม้เนื้อแข็งนำเข้าจากแคนาดาทั้งหมดต้องผ่านการอบความร้อนด้วยอุณหภูมิ 71.1-75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 75 นาที การขนส่งไม้ฟืนดังกล่าวเชิงพาณิชย์จะต้องมีใบรับรองว่ามีการอบความร้อนออกให้โดยโรงอบ สำหรับการขนส่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จะต้องมีใบรับรองว่ามีการอบความร้อนออกให้โดยโรงอบหรือมิฉะนั้นก็มีฉลากแสดงการอบความร้อน ศัตรูพืชดังกล่าวได้แก่ Asian longhorned bettle หรือ emerald ash borer ที่มา : APHIS News release

Is this article useful?