TH EN
A A A

อียูรับรองข้อบังคับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

13 October 2551    4805

             เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการเกษตรและประมงของแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้รับรองร่างข้อบังคับที่จะวางระบบการป้องกันและขจัดการประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

             ข้อบังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำประมงพร้อมกับการรับประกันแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์มาจากแหล่งประมงที่มีความยั่งยืน  โดยจะครอบคลุมตลอดห่วงโซ่วงจรการผลิตตั้งแต่การจับปลา การถ่ายโอนปลา การนำปลาขึ้นฝั่ง การจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค

             ประเด็นสำคัญที่อยู่ในขอ้บังคับนี้ประกอบด้วย
1. การจัดทำบัญชีดำรายชื่อเรือที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และผลที่จะได้รับ ในบางร็อตระบุผลกระทบต่อประเทศที่สามที่เป็นแหล่งพักพิงของเรือดังกล่าวด้วย
2. การจัดระบบการรับรองการนำเข้าสินค้าประมง ยกเว้นสินค้าประมงที่ได้จากการประมงในบริเวณน่านน้ำภายในประชาคมยุโรปหรือการทำฟาร์มประมง
3. การจัดระบบการลงโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับที่รุนแรงให้สอดคล้องกันระหว่างประเทศมาชิกสหภาพุยโรป  กำหนดค่าปรับสูงสุด 5 เท่าของมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงที่จับได้  และหากมีการกระทำผิดซ้ำจะเพิ่มค่าปรับเป็น 8 เท่า
4. เพิ่มระบบควบคุมในท่าเรือ

ที่มา  :  คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Is this article useful?