TH EN
A A A

จีนอาจส่งออกสัตว์ปีกไปอียู

16 September 2551    4836

            หลังจากการตรวจสอบ 4 ปีมาแล้ว   สหภาพยุโรปได้ยอมให้บริษัทสัตว์ปีก  9 แห่งของจีนส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกปรุงสุกไปสหภาพยุโรปได้

            ในปี 2547  หลังจากจีนพบไข้หวัดนกจีนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปสหภาพุยโรปได้  แต่ปัจจุบัน สหภาพยุโรปได้ให้ใบอนุญาตแก่โรงงานในจังหวัด shandong ของจีน

ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?