TH EN
A A A

ปลุกอุตสาหรรมแป้งมันสำปะหลังถล่มญี่ปุ่น

10 September 2551   
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยว่า ญี่ปุ่นมีความต้องการใช้แป้งมันปีละ 3-3.2 ล้านตัน แต่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศเพียง 3 แสนตัน หรือ 9% ของความต้องการใช้ทั้งหมด ทำให้มีความต้องการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดมาผลิตแป้งอีก 74% ส่วนที่เหลือนำเข้าในรูปแป้งแปรรูปอีกปีละ 4.0-4.5 แสนตัน โดยนำเข้าจากไทยมากกว่า 60% ของแป้งนำเข้าทั้งหมด ในปี 2550 ญี่ปุ่นนำเข้าแป้งดิบจากไทย 138,000 ตัน สำหรับแป้งแปรรูปตาม JTEPA ไทยจะได้รับโควตา 200,000 ตันโดยไม่เสียภาษีนำเข้า ส่วนที่เกินเสียภาษี 6.8% ซึ่งญี่ปุ่นนำเข้าแป้งแปรรูปจากไทย 240,000 ตัน ในอีก 5 ปีข้างหน้า ญี่ปุ่นต้องการแป้ง 3.4 ล้านตัน ขณะที่ราคาข้าวโพดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสหรัฐฯซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญของญี่ปุ่นขาดแคลนวัตถุดิบเพราะนำไปผลิตพลังงานทดแทน ความต้องการของญี่ปุ่นมีการขยายตัวเนื่องจากความต้องการในอุตสาหกรรมเบเกอรีและอุตสาหกรรมแช่แข็งของญี่ปุ่น ดังนั้นถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดส่งออกแป้งแปรรูปที่ผลิตจากมันสำปะหลังไปญี่ปุ่นเพื่อทดแทนส่วนดังกล่าวเนื่องจากมีคุณสมบัติดีกว่าแป้งชนิดอื่น เพราะปราศจากสี กลิ่น และมีความบริสุทธิ์สูง ที่มา : แนวหน้า

Is this article useful?