TH EN
A A A

อียูกำหนดค่า MRLs โลหะหนักในอาหารเสริม

1 September 2551   
              ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกประกาศระเบียบ  EC no 629/2008 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551  แก้ไข EC no 1881/2006 เรื่องการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของสารกลุ่มโลหะหนักในอาหารเสริม  ได้แก่  ตะกั่ว แคดเมียม และปรอททั้งนี้เดิมสหภาพยุโรปไม่เคยมีการกำนดค่า MRL สารดังกล่าวในอาหารเสริม และปรากฎว่ามีการตรวจพบสารตกค้างดังกล่าวในอาหารเสริมเพิ่มมากขึ้นตามรายงานในระบบเตือนภัยเร่งด่วนสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป  หรือ RASFF
              ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
 
ที่มา  :  
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

Is this article useful?