TH EN
A A A

เกาหลีใต้ระงับการตรวจสอบชั่วคราวสุกรชิลี

21 August 2551   

             เกาหลีใต้ระงับการตรวจสอบสุกรชิลีเป็นการชั่วคราวหลังจากเนื้อสุกรนำเข้าจากชิลี  2  ห่อตรวจสอบพบสารไดออกซินเกินมาตรฐาน 

             The Korean Times  รายงานว่า การตรวจพบสารไดออกซินในเนื้อสุกรจากชิลีที่ส่งออกมาเกาหลีใต้นี้นับเป็นครั้งที่  3 แล้วจากผู้ส่งออก 2 ราย  การตรวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน   ระดับการตรวจพบอยู่ระหว่าง  6.2 - 8.3 picograms ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานเกาหลีใต้ที่กำหนดไว้  2  picograms และมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้  1  picograms ( 1 picograms เท่ากับ 1 ล้านล้านกรัม) เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุการตรวจพบครั้งที่  3 นี้พบว่ามาจากผู้หีบห่อรายที่  3  ดังนั้น ปัญหานี้อาจเป็นเรื่องของระบบการส่งออกเนื้อของอเมริกาใต้  และผู้ส่งออกรายสุดท้ายนี้ได้ส่งออกเนื้อสุกรมาเกาหลีใต้ในปีนี้แล้ว  832 ตัน

            การยุติการตรวจสอบชั่วคราวหมายถึงเนื้อสุกรชิลีจะไม่สามารถนำเข้ามาเกาหลีใต้ได้จนกว่าเจ้าหน้าที่ชิลีจะสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดสาเหตุและสร้างหลักประกันว่าเที่ยวสินค้าส่งออกมาเกาหลีใต้จะไม่มีปัญหานี้อีก

             ชิลีเป็นประเทศส่งออกเนื้อสุกรอันดับที่ 2 ในตลาดเกาหลีใต้รองจากสหรัฐฯซึ่งส่งออก  45,000 ตันมูลค่า 119.4 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2550

ที่มา  :  ThePigSite

Is this article useful?