TH EN
A A A

ฮิตบริโภคกุ้งเลี้ยงในบราซิล

23 July 2551   

             จากข้อมูลของ  Guilherme Crispim  ผู้อำนวยการการค้าของสำนักงานแห่งรัฐด้านการประมงและการเพาะเลี้ยง พบว่าการบริโภคกุ้งเลี้ยงในบราซิลเพิ่มขึ้น 5 เท่าในบราซิล   ในปี 2546 มีเพียง 10% ของกุ้งเลี้ยงที่มีการบริโภคภายในบราซิล แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% การบริโภคของ grey shrimp ใน กรุงริโอเดอจาเรโนเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  ซึ่ง Crispim ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดี  เพราะถึงแม้การส่งออกจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีของประเทศ  แต่จะเป็นการดีมากหากมีความต้องการขยายตัวทั้งการส่งออกและตลาดภายในประเทศ 

Infofish

Is this article useful?