TH EN
A A A

การบรรยาย เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 19011 โดย คุณธนกฤต โภคากุลวัฒน์ กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

1 February 2565    51