TH EN
A A A

หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

27 October 2564   

หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

(มกษ. 1004-2557)

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564

ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานบังคับ ดังนี้

     1. สถานประกอบการ :
          1.1 ที่ตั้ง อยู่ในบริเวณที่ไม่ได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลไม้สดที่มีผลเสียต่อคุณภาพเเละความปลอดภัยของผู้บริโภค เเละไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพเเวดล้อมหากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการควบคุม เเละต้องได้รับการอนุญาตตามกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง
          1.2 มีพื้นที่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานตั้งเเต่การรับวัตถุดิบการรม เเละการปฏิบัติหลังการรม
          1.3 ห้องรม มีโครงสร้างมั่นคง เเข็งเเรง พื้นเเละผนังมีผิวเรียบ ไม่มีรอยร้าวใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกันการดูดซึมก๊าซ ป้องกันการรั่วของก๊าซได้ดี สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทั้งนี้ห้องรมควรมีส่วนสังเกตการณ์เพื่อให้เห็นภายในห้องรมได้ รวมถึงมีอุปกรณ์ให้เเสงสว่างอยู่ในตำเเหน่งที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเเละระบบหมุนเวียนอากาศ สามารถเเพร่กระจายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อย่างทั่วถึง
          1.4 เครื่องมือเเละอุปกรณ์ ที่ใช้ในการรมมีสภาพสมบูรณ์เเละมีประสิทธิภาพ เครื่องชั่งกำมะถัน เเละ/หรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องเหมาะสมกับการใช้งานมีความละเอียดเพียงพอเเละถูกต้องเเม่นยำ มีนาฬิกาที่จับเวลาได้ถูกต้องเเละเเม่นยำ
          1.5 ความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมืออยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเเละมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้ปฎิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสัญลักษณ์บ่งชี้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

     2. การควบคุมการปฏิบัติงาน :
          2.1 วัตถุดิบ ตรวจรับผลไม้สดตามข้อกำหนดของสถานประกอบการโดยให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการนำไปใช้

          2.2 ภาชนะบรรจุผลไม้สด สะอาด เเข็งเเรง เเละเหมาะสมสำหรับการบรรจุที่จะทำให้ก๊าซสัมผัสกับผลไม้สดได้อย่างทั่วถึงขณะรม

          2.3 กระบวนการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
                - มีผลการตรวจสอบวิธีการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของห้องรม โดยต้องมีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลไม้สดไม่เกินข้อกำหนดในกฏหมาย

                - มีเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องเเละชัดเจนสำหรับการปฎิบัติงาน

                - ตรวจสอบห้องรมเเละอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาด เเละใช้งานได้ดี

                - ควบคุมการจัดเตรียมผลไม้สด เพื่อรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในขณะรมให้ควบคุมเเละเฝ้าระวังการรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

          2.4 การปฏิบัติหลังการรม

                - เมื่อครบเวลาการรมเเละก่อนเปิดห้องรม ต้องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือออกจากห้องรมอย่างเหมาะสมเเละมีประสิทธิภาพ

                - ผลไม้สดในภาชนะบรรจุที่ออกจากห้องรม ให้มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อป้องกันการตกค้างของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกินข้อกำหนดในกฎหมาย

          2.5 การเก็บรักษา เก็บรักษาผลไม้ที่ผ่านการรมหรือรอการขนส่งในบริเวณที่เหมาะสม

          2.6 การจัดการของเสีย สิ่งที่ไม่ใช้เเล้วหรือของเสียที่เหลือจากการผลิต ต้องมีการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม

     3. การฝึกอบรม : หรือสอนงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เเละทักษะที่เหมาะสมกับการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พร้อมทั้งมีการทบทวนความรู้เเละปรับให้ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

     4. เอกสารเเละการบันทึกข้อมูล :  

                - มีเอกสารเเละบันทึกข้อมูลกระบวนการผลิตรวมถึงการจำหน่าย เพื่อใช้ในการตรวจประเมินเเละตามสอบได้

                - เก็บเอกสารเเละบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 2 ปี

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ (มกอช.)

Photo Albums