TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2563)

1 September 2564   

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2563)
ข้อกำหนด 7 ข้อ

ประจำเดือนกันยายน  2564

                มาตรฐาสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักเเละผลไม้สด ตั้งเเต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม การคัดเลือก การตัดเเต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผักเเละผลไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเเละปลอดภัยต่อการบริโภค

     1. สถานประกอบการ : การออกเเบบเเละสิ่งอำนวยความสะดวก
          การจัดวาง ออกเเบบ เเละสร้างอาคารหรือพื้นที่ผลิตเครื่องมือเเละสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปนเปื้อนน้อยที่สุด เอื้อต่อการบำรุงรักษา ทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อ เเละมีการป้องกันสัตว์พาหะนำเื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

     2. การควบคุมการปฏิบัติงาน :
          การผลิต การควบคุม เเละตรวจเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดโดยเฉพาะการใช้มาตรการป้องกันในขั้นตอนที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการทบทวนประสิทธิผลของระบบการควบคุม

     3. สถานประกอบการ : การบำรุงรักษาเเละการสุขาภิบาล
          ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือ

     4. สถานประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล
          ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานเเละบุคคลภายนอกที่เข้าไปในบริเวณผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่สัมผัสอาหารทั้งทางตรงเเละทางอ้อมจะไม่ทำให้อาหารปนเปื้อน

     5. การขนส่ง :
          มีการควบคุมเเละจัดให้มีสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอันตรายเเละความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

     6. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เเละการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค :
          ทำให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่รับช่วงต่อไปในห่วงโซ่อาหารสามารถปฎิบัติได้อย่างปลอดภัยเเละถูกต้องเเละสามารถบ่งชี้เเละเรียกคืนสินค้าได้ง่าย
          - การเเสดงรุ่น
          - ข้อมูลผลิตภัณฑ์
          - การเเสดงฉลาก
          - การให้ความรู้เเก่ผู้บริโภค

     7. การฝึกอบรม :
          ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งทางตรงเเละทางอ้อมควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสุขลักษณะอาหารเพื่อป้องกันให้อาหารมีคุณภาพเเละปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ

Photo Albums