TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฝรั่ง (มกษ.16-2553)

1 September 2564   

มาตรฐานสินค้าเกษตร
ขอบข่าย : ฝรั่งบริโภคสด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psidium guajava  วงศ์ Myrtaceae
(มกษ.16-2553)

ประจำเดือนกันยายน  2564

      คุณภาพ

  - เป็นฝรั่งทั้งผล มีเนื้อเเน่น
  - ไม่เน่าเสีย เเละไม่มีรอยช้ำ
  - สะอาด เเละปราศจากสิ่งเเปลกปลอม
  - ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืช
  - ไม่มีความผิดปกติของความชื้น
  - ไม่มีกลิ่นเเปลกปลอมหรือรสชาติผิดปกติ

      ขนาดของผล

รหัสขนาด น้ำหนักต่อผล (g)
1 >450
2 >350-450
3 >250-350
4 >200-250
5 >150-200
6 >100-150

      การเเบ่งชั้นคุณภาพ

  1. ชั้นพิเศษ (Extra class)
  - คุณภาพดีที่สุด
  - มีขั้วผล
  - ลักษณะตรงตามพันธุ์
  - ผลไม่มีตำหนิ (ยกเว้นตำหนิเล็กน้อยที่ไม่ชัดเจน)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 5% โดยจำนวนหรือน้ำหนักของผล

  2. ชั้นหนึ่ง (Class1)
  - คุณภาพดี
  - มีขั้วผล
  - ลักษณะตรงตามพันธ์ุ
  - ผลมีตำหนิได้เล็กน้อย (ยกเว้นตำหนิเล็กน้อยที่ไม่ชัดเจน)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 10% โดยจำนวนหรือน้ำหนักของผล

  3. ชั้นสอง (Class2)
  - คุณภาพไม่เข้าขั้นคุณภาพที่สูงกว่า
  - ตำหนิที่ผิว เกิดจากการเสียดสี รอยไหม้จากเเดดเผาเเละรอยด่าง โดยขนาดไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 15% โดยจำนวนหรือน้ำหนักของผล

      การบรรจุ
  1. ความสม่ำเสมอ
     - พันธุ์
     - ขนาด
     - คุณภาพ
     - สี
  2. การบรรจุ
     - บรรจุในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาผลฝรั่งได้เป็นอย่างดี
     - สามารถป้องกันความเสียหายที่มีผลต่อคุณภาพของผลฝรั่งได้
  3. ภาชนะบรรจุ
     - มีคุณภาพ
     - ถูกสุขลักษณะ
     - มีการถ่ายเทอากาศที่ดี
     - ทนทานต่อการขนส่ง
     - ไม่มีกลิ่นเเละสิ่งเเปลกปลอม
     - รักษาคุณภาพฝรั่งได้

      เครื่องหมายเเละฉลาก : เเสดงให้เห็นง่าย ชัดเจนเเละไม่เป็นเท็จ
     - ประเภทของผลิตผล ให้ระบุข้อความว่า "ฝรั่ง"/"ชื่อพันธุ์ฝรั่ง"
     - ชั้นคุณภาพ (ถ้ามี)
     - รหัสขนาด (ในกรณีที่มีการคัดขนาด)
     - น้ำหนักสุทธิ (กรัม/กิโลกรัม)
     - ข้อมูลผู้ผลิต ผู้นำเข้า เเละผู้จำหน่าย ระบุชื่อ ที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือเเบ่งบรรจุหรือจัดจำหน่าย กรณีนำเข้าให้ระบุชื่อเเละที่ตั้งของผู้นำเข้า
     - ข้อมูลเเหล่งผลิต ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
     - ภาษา กรณีผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศต้องใช้ภาษาไทย ถ้าส่งออกให้ใช้ภาษาต่างประเทศได้

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ