TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ผึ้งอินทรีย์

27 July 2564   

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ผึ้งอินทรีย์

ประจำเดือนสิงหาคม  2564

                มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ผึ้งอินทรีย์ เล่ม6 นี้ ครอบคลุมวิธีการผลิตการเเปรรูป การเเสดงฉลาก เเละการจำหน่ายผลิตผลเเละผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ โดยไม่รวมถึงผลิตผลเเละผลิตภัณฑ์ของผึ้งป่า โดยมีหลักการของผึ้งอินทรีย์ ดังต่อไปนี้

     1. การเลี้ยงผึ้งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม : ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือรักษาสิ่งเเวดล้อมของการเกษตรเเละป่าไม้ด้วยการให้ผึ้งช่วยผสมเกสรพืช

     2. บริเวณที่ใช้เลี้ยงผึ้งต้องมีพื้นที่กว้าง : มีเเหล่งอาหารเเละเเหล่งน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ

     3. เเหล่งอาหารผึ้งต้องผลิตตามระบบ : เกษตรอินทรีย์หรือพืชธรรมชาติ

     4. เน้นการป้องกันศัตรูพชเเละโรค : ด้วยการเลือกผึ้งที่มีความต้านทานศัตรูเเละโรค มีการจัดการที่ดี มีความสมดุลของอาหาร สภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับสวัสดิภาพของผึ้ง

     5. กล่องรังผึ้งต้องประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติ : ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อมหรือผลิตผลเเละผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

     6. เมื่อนำผึ้งไปเลี้ยงในพื้นที่ป่าจะต้องคำนึงถึง : ความปลอดภัยเเละผลกระทบต่อประชากรเเมลงประจำถิ่น

     7. ในกรณีที่มีการผลิตทั้งเเบบอินทรีย์เเละไม่ใช่อินทรีย์ : ต้องไม่เลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน เเละจะต้องเเบ่งเเยกการเลี้ยงผึ้งออกจากกันอย่างชัดเจน

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ

Photo Albums