TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาเเฟ (มกษ. 5903-2553)

16 July 2564   

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาเเฟ
(มกษ.5903-2553)

ประจำเดือนสิงหาคม  2564

                การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices; GAP) สำหรับกาเเฟ (มกษ. 5903-2553) ครอบคลุมทั้งกาเเฟโรบัสต้าเเละกาเเฟอะราบิก้า ในทุกขั้นตอนของการผลิตในเเปลงปลูกจนถึงการปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้เมล็ดกาเเฟ/กาเเฟกะลาที่มีคุณภาพปลอดภัย เเละเหมาะสมต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งเเวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยเเละสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

                การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาเเฟ (มกษ.5903-2553) มีข้อกำหนดดังนี้

     1. เเหล่งน้ำ : น้ำที่ใช้ต้องมาจากเเหล่งที่ไม่มีสภาพเเวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย

     2. พื้นที่ปลูก : เป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลิตผล

     3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร : ผู้ใช้ต้องมีความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง เเละใช้ตามคำเเนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือตามคำเเนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

     4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว : ไม่ปลูกกาเเฟต่างชนิดปะปนกันในเเปลงปลูก สำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชกำจัดส่วนของต้นกาเฟรวมทั้งผลร่วงที่เกิดจากโรค/เเมลงทำลายออกจากเเปลงปลูก

     5. การเก็บเกี่ยวเเละการปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวผลกาเเฟสุกเเก่ โดยพิจารณาจากสีของผลกาเเฟภายหลังการเก็บเกี่ยวให้กำจัดผลกาเเฟสุกหรือผลเเห้งที่ติดค้างบนกิ่ง หรือร่วงหล่นใต้ต้นกาเเฟออกจากเเปลงปลูก เเละหากไม่จำหน่ายในรูปผลกาเเฟสด ผลกาเเฟที่เก็บเกี่ยวต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตเมล็ดกาเเฟ/กาเเฟกะลาภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งเเต่เก็บเกี่ยวเสร็จ

     6. การเก็บรักษาเเละการขนย้าย : สถานที่เก็บต้องถูกสุขลักษณะ ป้องกันความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก ภาชนะบรรจุสะอาด มีมาตรการป้องกันศัตรูพืชในโรงเก็บ พาหนะที่ใช้ขนส่งสะอาดมีมาตรการป้องกันความชื้นของเมล็ดกาเเฟขณะขนส่ง

     7. สุขลักษณะส่วนบุคคล : ผู้ปฎิบัติต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่เหมาะสมหรือผ่านการอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้อง

     8. การบันทึกข้อมูล : บันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจประเมินเเละตามสอบในระดับฟาร์มได้ อาทิ การใช้วัตถุอันตราย การเก็บเกี่ยวเเละการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวฯ

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ

โทรศัพท์ : 02 561 2277  E-mail : acfspr@gmail.com  ติดตามข่าวสาร มกอช. ทาง www.acfs.go.th

Photo Albums