TH EN
A A A

การรับรองข้าวอินทรีย์

21 May 2564   

การรับรองข้าวอินทรีย์

ประจำเดือนมิถุนายน  2564

 

    การรับรองข้าวอินทรีย์ เเบ่งออกเป็น 2 ขอบข่าย ดังนี้

  - การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

  - การรับรองการเเปรรูป เเละ/หรือ การคัดบรรจุ

     1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง

  - การรับรองเเบบเดี่ยว

     * บุคคล/นิติบุคคล

  - การรับรองเเบบกลุ่ม

     * มีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย

     * จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนกลุ่มก็ได้

     * มีระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS)

     2. การยื่นคำขอ

  - กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวเเละผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

  - ศูนย์วิจัยข้าว

  - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

  - สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวเเห่งชาติ

  - สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด

     3. ช่วงเวลาปรับเปลี่ยน

  -  12 เดือน หลังจากสมัคร

     4. ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

  - รายเดี่ยว

     * การประชุมเปิด (Opening meeting) ร่วมกับผู้ขอการรับรอง

     * การตรวจประเมิน

          * การสัมภาษณ์

          * การตรวจเอกสารเเละบันทึก

          * การสังเกตกิจกรรมเเละสภาพพื้นที่ผลิต

          * การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

     * การประชุมปิด (Closing meeting)

          * รายงานสิ่งที่พบ

          * ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี)

  - รายกลุ่ม

     * กลุ่มต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย

     * ต้องมีระบบการผลิตเเละระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)

     * สุ่มตรวจประเมินเเปลงตัวอย่าง

        * ตามสูตรคำนวณ

        * ความเสี่ยงของกลุ่ม

        * ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม

     *การตรวจประเมินเเปลงตัวอย่างที่สุ่ม มีขั้นตอนเหมือนกับการตรวจประเมินรายเดี่ยว        

     5. อายุการรับรอง

  - ใบรับรองมีอายุคราวละ 1 ปี

ที่มา : http://e-book.acfs.go.th/Book_view/240